rejestr - 2003 rok

 

L.p.

Data podjęcia

Numer uchwały

Przedmiot uchwały

w sprawie:

1

26.02.2003

V/26/03

Zmiany uchwały nr III/16/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dn. 04.12.02 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)

2

26.02.2003

V/27/03

Zwolnień z podatku rolnego (treść)

3

26.02.2003

V/28/03

Zmiany uchwały nr IV/21/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dn. 27.12.02 w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kowary (treść)

4

26.02.2003

V/29/03

Zmiany uchwały nr XXIV/144/2000 Rady Miejskiej w Kowarach z dn. 30.10.2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta kowary w następujących strukturalnych jednostkach urbanistycznych Centrum, Podgórze, Wojków, Karpacz (treść)

5

26.02.2003

V/30/03

Zmiany uchwały IV/23/02 Rady Miejskiej w Kowarach z 27.12.2002 w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy przez MOPS w Kowarach w 2003 r. (treść)

6

26.02.3003

V/31/03

Zmiany uchwały IV/24/02 Rady miejskiej z 27.12.02 w sprawie zmiany uchwały nr 165/97 Rady Miejskiej z dn. 25.04.97 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy (treść)

7

26.02.2003

V/32/03

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (treść)

8

26.02.2003

V/33/03

Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, nieruchomości położonych na terenie miasta Kowary (treść)

9

13.03.2003

VI/34/03

Budżetu miasta na 2003 rok (treść)

10

13.03.2003

VI/35/03

Połączenia Przedszkola Publicznego nr 2 w Kowarach z Przedszkolem Publicznym nr 1 w Kowarach (treść)

11

13.03.2003

VI/36/03

Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kowary do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. (treść)

12

13.03.2003

VI/37/03

Powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej (treść)

13

13.03.2003

VI/38/03

Zmiany uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowary (treść)

14

13.03.2003

VI/39/03

Zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Pstrowskiego w Kowarach (treść)

15

23.04.2003

VII/40/03

Wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

16

23.04.2003

VII/41/03

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2002 r. (treść)

17

23.04.2003

VII/42/03

Zmiana uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dn, 20.03.98 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowary (treść)

18

23.04.2003

VII/43/03

Zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy (treść)

19

23.04.2003

VII/44/03

Zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy (treść)

20

23.04.2003

VII/45/03

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia RP do Unii Europejskiej wyznaczone na dzień 08.06.2003 (treść)

21

11.06.2003

VIII/46/03

Zmiany do uchwały Nr VII/45/03 z dnia 23.04.03 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpień RP do Unii Europejskiej wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. (treść)

22

11.06.2003

VIII/47/03

Zmiany uchwały Nr IV/22/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ w Kowarach na 2003 r. (treść)

23

11.06.2003

VIII/48/03

Zmiany w budżecie miasta na 2003 r. (treść)

24

11.06.2003

VIII/49/03

Postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy (treść)

25

11.06.2003

VIII/50/03

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przy ul. Pocztowej nr 1 w Kowarach (treść)

26

11.06.2003

VIII/51/03

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przy ul. Podgórze (treść)

27

11.06.2003

VIII/52/03

W sprawie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kowary (treść)

28

24.07.2003

IX/53/03

Powołania Zespołu przedstawiającego Radzie Miejskiej opinie o zgłaszanych kandydatach na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004 - 2007. (treść)

29

24.07.2003

IX/54/03

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla następujących jednostek urbanistycznych: (treść)

30

24.07.2003

IX/55/03

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kowary. (treść)

31

24.07.2003

IX/56/03

Zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy (treść)

32

24.07.2003

IX/57/03

Zmian w budżecie miasta na 2003 rok (treść)

33

24.07.2003

IX/58/03

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM, części A obejmującej tereny działek o nr ewidencyjnych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Obręb 3 i 186/5 Obręb 1. (treść, załącznik 1)

34

30.09.2003

X/59/03

Wyboru na ławiników do Sądu Rejonowego w Jelenij Górze na kadencje 2004 - 2007 r.(treść)

35

30.09.2003

X/60/03

Wyboru na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencje 2004 – 2007 r. (treść)

36

30.09.2003

X/61/03

Wysokości diet Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

37

30.09.2003

X/62/03

Zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta(treść)

38

30.09.2003

X/63/03

Zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (treść)

39

30.09.2003

X/64/03

Zmiany uchwały Nr IX/55/03 Rady miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003 r. wsparwie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kowary"
(
treść)

40

30.09.2003

X/65/03

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach (treść)

41

30.09.2003

X/66/03

Zmian w budżecie miasta na 2003 r. (treść)

42

17.10.2003

XI/67/03

Zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe, stałe miejsca pracy na terenie miasta Kowary (treść)

43

28.10.2003

XII/68/03

Zmian w budżecie miasta na 2003 r. (treść)

44

28.10.2003

XII/69/03

Zmiany uchwały nr X/60/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.09.2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004 - 2007 r. (treść)

45

28.10.2003

XII/70/03

Zmiany uchwały nr X/62/03 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelnści jednostek organizacyjnych Miasta (treść)

46

28.10.2003

XII/71/03

Wyboru na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2004 - 2007 r. (treść)

47

28.10.2003

XII/72/03

Uchwalenia Statutu Miasta Kowary (treść)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnosląskiego PN.II.0911-14/35/03)

48

26.11.2003

XIII/73/03

Ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary (treść)

49

26.11.2003

XIII/74/03

Określenia stawek podatku od środków transportowych (treść)

50

26.11.2003

XIII/75/03

Określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)

51

26.11.2003

XIII/76/03

Zatwierdzenia wyboru banku do obsługi bdżetu gminy Kowary (treść)

52

26.11.2003

XIII/77/03

Zmiany uchwały nrV/32/03 z dnia 26.02.03 r. ustalającej wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Kowary (treść)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolonśląskiego PN.II.0911-14/36/03)

53

09.12.2003

XV/78/03

Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2004 rok" (treść)

54

09.12.2003

XV/79/03

Zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy (treść)

55

09.12.2003

XV/80/03

Zmian w budżecie miasta na 2003 r. (treść)

56

29.12.2003

XVI/81/03

Zmian w budżecie miasta na 2003 r. (treść)

57

29.12.2003

XVI/82/03

Ustalenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w 2004 roku.
(
treść)

58

29.12.2003

XVI/83/03

Zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty i wychowania. (treść)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-10-16 11:46:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki