☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rejestr - 2004 rok

 

L.p.

Data podjęcia

Numer uchwały

Przedmiot uchwały
w sprawie:

1

20.02.2004

XVII/84/04

Zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy (treść)

2

20.02.2004

XVII/85/04

Określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości, położonych na terenach dla których z dniem 01.01.2004 r. przestały obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, lub dla których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego (treść)

3

20.02.2004

XVII/86/04

Odwołania przedstawiciela do Związku Gmin Karkonoskich (treść)

4

20.02.2004

XVII/87/04

Odwołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

5

20.02.2004

XVII/88/04

Odwołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

6

20.02.2004

XVII/89/04

Wyznaczenia przedstawiciela gminy do Związku Gmin Karkonoskich (treść)

7

20.02.2004

XVII/90/04

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

8

20.02.2004

XVII/91/04

Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

9

20.02.2004

XVII/92/04

Zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kowarach ze Szkołą Podstawową nr l w Kowarach (treść)

10

16.03.2004

XVIII/93/04

Budżetu miasta na 2004 r. (treść)
załączniki do uchwały dostępne są w linku "budżet gminy"

11

16.03.2004

XVIII/94/04

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

12

16.03.2004

XVIII/95/04

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

13

23.04.2004

XIX/96/04

Utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
13 czerwca 2004 r. (
treść)

14

23.04.2004

XIX/97/04

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (treść)

15

23.04.2004

XIX/98/04

Ustalenia opłaty administracyjnej (treść)

16

23.04.2004

XIX/99/04

Zgody na nabycie nieruchomości (treść)

17

23.04.2004

XIX/100/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 rok (treść)

18

23.04.2004

XIX/101/04

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2003 rok (treść)

19

23.04.2004

XIX/102/04

Przystąpienia Gminy Kowary do Stowarzyszenia pn."Dolnośląska Organizacja Turystyczna" (treść)

20

23.04.2004

XIX/103/04

Przystąpienia do opracowania "Programu do Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kowary na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013" (treść)

21

24.05.2004

XX/104/04

Zmian Uchwały Nr XIX/99/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości (treść)

22

24.05.2004

XX/105/04

Przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

23

24.05.2004

XX/106/04

Zmieniająca uchwałę Nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary w nastepujących strukturalnych jednostkach urbanistycznych: 1. KOWARY CENTRUM, 2. KOWARY PODGORZE, 3. KOWARY WOJKOW, 4. KOWARY KRZACZYNA (treść)

24

24.05.2004

XX/107/04

Nadania nazwy drodze oznaczonej działką nr 7 (w obrębie 3, arkusz
mapy 1) w Kowarach (
treść)

25

24.05.2004

XX/108/04

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/01 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej miasta Kowary (treść)

26

24.05.2004

XX/109/04

Zmieniająca uchwałę nr XXVII/170/01 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej miasta Kowary (treść)

27

24.05.2004

XX/110/04

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/169/01 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej miasta Kowary (treść)

28

24.05.2004

XX/111/04

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/168/01 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej miasta Kowary (treść)

29

24.05.2004

XX/112/04

Ustalenia składu Komisji Rady Miejskiej (treść)

30

24.05.2004

XX/113/04

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 r. strony: 1, 2

31

24.05.2004

XX/114/04

Opinii dotyczacej Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (treść)

32

28.06.2004

XXI/115/04

Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok (treść) strony: 1, 2

33

28.06.2004

XXI/116/04

Zmiany uchwały Nr XXXI/198/01 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2001 r.  w sprawie określenia zasad i wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z usług świadczonych przez Przedszkole Publiczne w zakresie opieki i wychowania dzieci (treść)

34

28.06.2004

XXI/117/04

Programu współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi w roku 2004 r. (treść)
(unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911 - 1379/04)

35

28.06.2004

XXI/118/04

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty i wychowania w Kowarach (nie będących nauczycielami) (treść)

36

28.06.2004

XXI/119/04

Udzielania bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe (treść)

37

28.06.2004

XXI/120/04

Zatwierdzenia Planu Rozwoju Lolaknego dla miasta Kowary (treść)

38

28.06.2004

XXI/121/04

Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska (treść)

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Kowary (treść)

Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Kowary (treść)

39

28.07.2004

XXII/122/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 r., (treść) strony: 1, 2, 3, 4

40

28.07.2004

XXII/123/04

Zmiany Uchwały Nr XIX/99/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XX/104/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 maja 2004 r.,(treść)

41

16.09.2004

XXIII/124/04

 Współdziałania z gminami członkowskimi Związku Gmin Karkonoskich w realizacji projektu   (treść)

42

16.09.2004

XXIII/125/04

treść)
(sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0912-13/8/04)

43

16.09.2004

XXIII/126/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 strony: 1, 2, 3, 4

44

29.09.2004

XXIV/127/04

Szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2004 r.
PN.II.0911-13/110/04
stwierdziło nieważność uchwały

45

29.09.2004

XXIV/128/04

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowary (treść)

46

29.09.2004

XXIV/129/04

Ustalnie ilości licencji na transport drogowy taksowką osobową na obszarze miasta Kowary na 2005 rok. (treść)

47

29.09.2004

XXIV/130/04

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (treść)

48

29.09.2004

XXIV/131/04

Zmian w budżecie miasta
strony:
1, 2, 3

49

29.09.2004

XXIV/132/04

Zmieniająca uchwalę Nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie programu współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi w roku 2004 r. (treść

50

29.09.2004

XXIV/133/04

Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, strony: 12, 3, 4

Rozstrzygnięcie Nazdrocze Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 28.10.2004
PN.II.0911-13/109/04

51

29.09.2004

XXIV/134/04

Zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 149 i nr 150 (obręb 2, a.m. 5) o powierzchni 2210 m2 położonej w Kowarach przy ul. Kościuszki 10 i 10a na rzecz jej użytkownika wieczystego (treść)

52

29.09.2004

XXIV/135/04

Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 18 października 2004 r. PN.II.0911-13-102-04

53

25.11.2004

XXV/136/04

Określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)

54

25.11.2004

XXV/137/04

Ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary (treść)

55

25.11.2004

XXV/138/04

Przystąpienia miasta do realizacji projektu pn.: "Regionalna Platforma Cyfrowa" (treść)

56

25.11.2004

XXV/139/04

Zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (treść)

57

25.11.2004

XXV/140/04

Wysokości stawek oplat za zajęcie pasa drogowego strony: 1, 2

58

25.11.2004

XXV/141/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 rok  strony: 1, 2, 3, 4

59

25.11.2004

XXV/142/04

Uchwalnia statutu Gminy Miejskiej Kowary (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04
z dnia 14 grudnia 2004 r.

60

20.12.2004

XXVII/143/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 r. strony: 1, 2, 3, 4

(uchwała nr 3/2005 RIO z dnia 12.01.2005 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały)

61

20.12.2004

XXVII/144/04

Zamiaru wyłączenia z zarządu Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach obiektu przy ul. Zamkowej 3
(
treść)

62

20.12.2004

XXVII/145/04

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarcznym, położonym w Kowarach przy ulicy Górniczej na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Kowar
strony:
1, 2

63

20.12.2004

XXVII/146/04

Wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Kowary do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, realizującej projekt pn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej"
(
treść)

64

20.12.2004

XXVII/147/04

Zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach,
strony:
1, 2, 3

65

20.12.2004

XXVII/148/04

Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2005 r."
strony: (
treść), 1, 2, 3, 4, 5, 6

66

20.12.2004

XXVII/149/04

Uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach (treść)

67

20.12.2004

XXVII/150/04

Uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach
treść

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 30.12.2004
PN.II.0911-13120/04

68

30.12.2004

XXVIII/151/04

Zgody na zamianę nieruchomości stanowiących mienie Gminy (treść)

69

30.12.2004

XXVIII/152/04

Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
(treść)

70

30.12.2004

XXVIII/153/04

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
(
treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 11.01.2005 r.
PN.II.0911-1318/05

71

30.12.2004

XXVIII/154/04

Zmian w budżecie miasta na 2004 r. strony: 1, 2, 3, 4

(uchwała nr 16/2005 RIO z dnia 26.01.2005 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2008-01-16 09:06:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871