☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2006

Informacje o przetargach ogłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy dostępne są pod tym adresem.

Poniższa tabelka zawiera jedynie informacje o przetargach organizowanych przez Urząd Miejski w Kowarach.

Tytuł przetargu

Oferta do pobrania

Status

 Przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Pzp w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć profilaktyczno – terapeutycznych zgodnie z przedłożonym programem wynikającym z przedmiotu zamówienia w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Ogłoszenie

Oferta

Umowa

Specyfikacja

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2006r. o godz. 10.00, a otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój 13 w dniu 29.12.2006r. o godz. 10.15.

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wlaśność Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Dworcowej

treść

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 13.800,00 zł, które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP SA Oddział Kowary nr 08 1020124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 09.01.2007 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 -go Maja 1a, sala nr 13.

Przetarg nieograniczony na "Remont infrastruktury drogowej /nawierzchni/ ulicy Górnej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Specyfikacja techniczna

ul. Górna - mapka

Ofery w zamkniętych kopertach należy złozyć w terminie do 19.10.2006 rok do godz. 9.50 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I poiętro/

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary przy ul. Górnej 

Zarządzenie nr 93
Ogłoszenie

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2006 r. o godz. 10.00

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 listopada 2006 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont infrastruktury /nawierzchni/ - osiedle domów jednorodzinnych "kwiatowe" w Kowarach - usuwanie skutków powodzi

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Rozstrzygnięcie przetargu

Postępowanie na wybór banku obsługującego budżet Miasta Kowary

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź na pytania i wnioski dotyczące SIWZ

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedź na wniosek dotyczący SIWZ z dnia 23.10.2006

Rachunek bankowy na który należy przekazać wadium

Rozstrzygnięcie przetargu

Umowa Nr OZU/2006/11/28-823378

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - garażu, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja nr 7 w Kowarach wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu. 

Zarządzenie nr 85

załącznik nr1
ostatnia strona

Regulamin przetargu

Przetarg nieograniczony na "Remont infrastruktury drogowej /nawierzchni/ ulicy Górnej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Specyfikacja techniczna

ul. Górna - mapka

Rozstrzygnięcie I przetargu

Rozstrzygnięcie II przetargu

Ogłoszenie III (trzeciego) przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

Zarządzenie
nr 83

Załącznik nr 1, ostatnia strona

Załącznik nr 2, ostatnia strona

Regulamin III przetaregu ustnego nieograniczonego ul. Łomnicka

Regulamin III przetaregu ustnego nieograniczonego

Przetarg nieograniczony na "Remont infrastruktury drogowej /nawierzchni/ ulicy Tulipanowej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Tulipanowa 1

Tulipanowa 2

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg nieograniczony na zadanie: Utrzymanie w przejezności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym w latach 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

przetarg unieważniono na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 1

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Kowarach

Ogłoszenie o przetargu

Projekt budowlany

SIWZ

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Rozstrzygnięcie przetargu

Przebudowa uszkodzonego odcinka chodnika przy ul. Kowalskiej wraz z rozbiórką uszkodzonej kładki dla pieszych na potoku Jedlica w Kowarach

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ i załączniki

Rozstrzygnięcie przetargu

(treść)

Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym w latach 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Ogłoszenie o wyniku postepowania

(treść)

Wyrażenie zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

Zarządzenie Nr 60

Wykaz nieruchomości

Ostatnia strona do wykazu

Wykaz wywieszony zostaje na okres od dnia 20.07 2006 do dnia 10.08.2006 r.

Termin składania wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 31.08.2006 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa ulicy Św. Anny wraz z infrastrukturą  techniczną

Rozpoczęcie postępowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna

SWIZ

Przedmiar robót

Przekrój konstrukcyjny, mapy sytuacyjne (pliki w formacie autocad)

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska sportowo -rekreacyjnego przy ul. wiejskiej w Kowarach

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rozstrzygnięcie przetargu (treść)

Przetarg nieograniczony na wymianę częściową pokrycia dachu na budynku przedszkola

(treść)

specyfikacja

specyfikacja techniczna


Data: 17.07.2006 r
Godzina:  12.15
Miejsce: Kowary, ul. Sienkiewicza 8, Pokój nauczycielski na parterze.
 

Ogłoszenia II (drugiego) przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kowary położonej przy ul. Staszica nr 9 w Kowarach

Zarządzenie

Ogłoszenie strony: 1, 2

Regulamin

Przetarg odbędzie się w dniu  08.08.2006r. o godz. 10ºº  w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1a sala nr 13.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości  4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset  złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach  w PKO BP S.A.  Oddział Kowary Nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia  27 lipca 2006r.

Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

treść

Przetarg odbędzie się
06.09.2006 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a w sali nr 13

Przetarg nieograniczony na organizację  14-to dniowego wypoczynku dla około 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat nad jeziorem, rzeką lub zalewem wraz z dowozem w dwie strony.

treść

Termin składania ofert upływa o godz.10.00 w dniu 05.06.2006r., a otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 w dniu 05.06.2006r. o godz.10.15.

Przetarg nieograniczony na "Dozór i konserwację oświetlenia na terenie miasta Kowary"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu (treść)

Przetarg nieograniczony na "odbudowę infrastruktury drogowej /nawierzchnia/ ulicy Kalinowej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi".

treść

Rozstrzygnięcie przetargu (treść)

Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni boisk sportowo-rekreacyjnych

treść

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 22 maja do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr 12, I piętro.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Staszica nr 9 w Kowarach

treść

Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 6 czerwca, 2006r., o godz 10, w sali nr 13 UM w Kowarach

Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy Bukowej w Kowarach

treść

Rozstrzygnięcie przetargu (treść)

Przetarg nieograniczony na "zaprojektowanie i wymianę przyłącza wodnego i przekanalika sieci sanitarnej dla obsługi ogbiektów: socjalno - administracyjnego oraz sanitariatu publicznego na stadionie miejskim w Kowarach"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu
treść

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-programowej z elementami założeń techniczno- ekonomicznych  oraz dokumentacji budowlanej remontu i modernizacji istniejącego budynku biurowego ZRB PTTK (inwentaryzacja budowlana, projekt, przedmiar kosztorys inwestorski itd.) wraz ze studium wykonalności całego przedsięwzięcia o nazwie „ Centrum Edukacyjne Collegium Jagiellonicum Civitas Kowarensis"” w Kowarach przy ul. Staszica.

treść

Oferty należy skladać w terminie do dnia 4 maja 2006 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach przy ul. Staszica 16.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-programowej z elementami założeń techniczno- ekonomicznych  oraz dokumentacji budowlanej remontu i modernizacji istniejącego budynku biurowego ZRB PTTK wraz ze studium wykonalności całego przedsięwzięcia o nazwie „ Centrum Edukacyjne Collegium Jagiellonicum Civitas Kowarensis"” w Kowarach przy ul. Staszica.

treść

Rozstrzygnięcie przetargu

treść

Ogoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu
strony: 1, 2

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni placu przy ul. 1-go Maja 72-84 w Kowarach"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu
treść 
brak ważnych ofert

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
"Przebudowa ulicy Tulipanowej w Kowarach"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Jaśminowej oraz łącznika z ulicą Leśną (przedłużenie ulicy Jaśmonowej) w Kowarach" 

treść

Rozstrzygnięcie przetargu

treść

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni placu przy ul. 1-go Maja 72-84 w Kowarach"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu
(treść)
brak ofert

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.: "Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta Kowary"

treść

Rozstrzygnięcie przetargu (treść)

Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczoonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących właśność Gminy Kowary

Zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2006 r. o godz.
10 00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1a, sala nr 13.

Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Kowary położonej przy ul. Wladysława II Jagielończyka w Kowarach

strony:  1, 2, 3

Regulamin przetargu

Zbycie nieruchomości należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Dokumenty w formacie pdf wymagają programu Acrobat Reader.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2006-12-08 12:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosowska Janina
(2007-02-20 13:16:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871