Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Imię i nazwisko: Anna Jabłońska - Zub
Telefon: (75) 64 39 232
E-mail: anna.jablonska
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 26, II piętro
Zakres szczegółowych obowiązków pracownika

1.Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji, w tym:
  • organizacyjne przygotowanie posiedzeń, opracowywanie materiałów obrad,
  • uczestniczenie i obsługa posiedzeń sesyjnych rady,
  • zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje rady  i posiedzenia komisji,
  • przyjmowanie korespondencji kierowanej do rady,
  • czuwanie nad terminowością załatwiania spraw.
2. Prowadzenie rejestru projektów uchwał rady i uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych.
3. Edycja uchwał, w tym przekazywanie uchwał do wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej a także przekazywanie uchwał do publikacji jeżeli wynika to z przepisów prawa oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej.
4. Prowadzenie rejestrów rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody.
5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej.
6. Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego.
7. Czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych przez organy samorządowe instytucje i jednostki.
8. Opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej,  w tym programu działania rady na okres kadencji oraz rocznego planu pracy iinformowania zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów.
9. Udział w opracowywaniu projektów uchwał rady, wniosków i opinii komisji.   
10. Organizacja i przeprowadzenie wyborów ławników.
11. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych i burmistrza
12. Prowadzenie spraw  związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz oświadczeniami o działalności gospodarczej, umowach cywilnoprawnych i zatrudnieniu pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz oświadczeniami majątkowymi osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą.
13. Współpraca z Administratorem Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym i in.
14. Stały nadzór nad przeznaczonymi w budżecie środkami na realizację zadań związanych z zakresem czynności oraz niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o istniejących zagrożeniach związanych z realizacją budżetu.
15. Planowanie zadań i środków do budżetu  na przyszły rok budżetowy.
16. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
17. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-22 14:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:24:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki