Stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Imię i nazwisko: Elżbieta Wójcik
Telefon: (75) 64 39 225
E-mail: elzbieta.wojcik
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 5-6, parter

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zadań związanych z planowaniem oświetlenia miejsc publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich.
 2. Udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie zadań dotyczących aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia energetycznego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 19 ust. 2 Prawa energetycznego oraz zadań dotyczących analizowania planów rozwojowych przedsiębiorstwa energetycznego w aspekcie zaistnienia przesłanek do sporządzenia projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części wskazanego w art. 20 ust. 1 ww ustawy.
 4. Obsługa zadań z zakresu modernizacji i remontów kanalizacji deszczowej oraz ustalania planów robót remontowych i inwestycyjnych w tym zakresie. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, gaz, energię elektryczną i odprowadzaniem ścieków.
 5. Podejmowanie działań mających na celu budowę i modernizację urządzeń komunalnych.
 6. Współdziałanie z Zarządzającymi nieruchomościami w zakresie eksploatacji zasobów gospodarki mieszkaniowej i towarzyszącej infrastruktury technicznej:
  1. ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz egzekwowanie od zarządców budynków spełnienia przez nich obowiązków w tym zakresie,
  2. współudział w opracowaniu programów wieloletnich i rocznych zadań remontowych budynków mieszkalnych i mieszkań oraz związane z nimi infrastruktury technicznej.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - współpraca i koordynacja działań w zakresie ustalonym planem.
 8. Ewidencja mienia komunalnego objętego nadzorem.
 9. Współpraca z wydziałem organizacyjnym i kadr w zakresie przygotowywania, prowadzenia i nadzoru nad remontami budynków urzędu.
 10. Obsługa zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg, ulic, placów i drogowych obiektów inżynierskich oraz ustalania planów robót remontowych i inwestycyjnych w tym zakresie.
 11. Nadzór nad obiektami sportowymi i placami zabaw oraz dokonywanie ich przeglądów technicznych.
 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu czynności służbowych.
 13. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach bezpieczeństwa i ruchu drogowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-22 14:09:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki