Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Imię i nazwisko: Katarzyna Sołtys
Telefon: (75) 64 39 225
E-mail: katarzyna.soltys

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta oraz nadzór nad jego realizacją, w tym m.in.
    a) przygotowywanie propozycji stawek opłat w wysokości niezbędnej do samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
    b) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
    c) nadzór nad zasadami i sposobem zagospodarowywania odpadów komunalnych, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
    d) organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu,
    e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
    g) kontrole i wizje lokalne w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
    h) współpraca ze służbami finansowymi w zakresie pobierania opłat i prowadzenia postępowań egzekucyjnych należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

   2.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarki odpadami,

   3. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

   4. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP oraz na stronę informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.

   5. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy, zamieszczonych w BIP i na stronie Miasta , czuwanie nad ich aktualnością.

   6. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:41:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-05-06 13:56:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki