Stanowisko ds. zamówień publicznych

Imię i nazwisko: Iwona Tretalska
Telefon: (75) 64 39 225
E-mail: iwona.tretalska
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 3, parter

Zakres obowišzków:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:
  1. przyjmowanie i analiza wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia,
  2. przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert,
  3. weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym,
  4. przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium,
  5. obsługa techniczna Komisji Przetargowej,
  6. zawiadomienie wykonawców o wyniku przetargu, przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  7. uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego,
  8. udział w czynnościach kontrolnych,
  9. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
  10. wspieranie pracowników Urzędu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej,
  11. opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   1. dokumentację związaną z przygotowaniem przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   2. specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami,
   3. warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego,
   4. ogłoszenia o zamówieniu,
   5. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
   6. protokołu z postępowania,
   7. ogłoszenia o wykonaniu umowy.
  12. sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej,
  13. opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych,
  14. opracowanie planu postępowań,
  15. dbanie o terminowy zwrot wadium,
  16. archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 2. Współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej oraz w zakresie prowadzenia postępowania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2015-08-07 09:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-22 13:57:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki