Zastępca Naczelnika Wydziału ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Imię i nazwisko: Anna Pyzik
E-mail: anna.pyzik
Telefon: 75 64 56 115
Lokalizacja: budynek A, I piętro

Zakres obowiązków:

 1. Pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych z funduszy unijnych i krajowych.
 2. Inicjowanie udziału Gminy Miejskiej Kowary w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych.
 3. Przygotowywanie i występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
 4. Udostępnianie mieszkańcom, instytucjom miejskim, organizacjom pozarządowym i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych.
 5. Współpraca z administracją rządową i samorządową, związkami gmin i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz z miastami partnerskimi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych projektów miękkich i inwestycyjnych.
 6. Współpraca z organizacjami lokalnymi, regionalnymi i zagranicznymi w zakresie inicjowania i opracowywania wspólnych projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych.
 7. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przygotowywania projektów finansowanych ze środków pomocowych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji związanej z aplikowaniem i pomoc jednostkom organizacyjnym gminy i organizacjom pozarządowym przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z aplikowaniem, rozliczanie i promowanie oraz sprawozdawczość projektów w trakcie realizacji oraz sprawozdawczość i monitoring w okresie trwałości projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w gminie.
 10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych (programów rozwoju lokalnego) i dokumentów planowania przestrzennego.
 11. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania budżetu i wieloletniego planu finansowego Gminy Miejskiej Kowary.
 12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru organizacyjnego oraz merytorycznego nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach ds. funduszy pomocowych i rozwoju.
 13. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.
 14. Zastępowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w czasie jego nieobecności.
Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2015-08-07 09:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-05 12:32:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki