☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zastępca Naczelnika Wydziału ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Imię i nazwisko: Anna Pyzik
E-mail: anna.pyzik
Telefon: 75 64 56 115
Lokalizacja: budynek B, II piętro

Zakres obowiązków:

 1. Pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych z funduszy unijnych i krajowych.

 2. Inicjowanie udziału Gminy Miejskiej Kowary w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych.

 3. Przygotowywanie i występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.

 4. Udostępnianie mieszkańcom, instytucjom miejskim, organizacjom pozarządowym i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych.

 5. Współpraca z administracją rządową i samorządową, związkami gmin i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz z miastami partnerskimi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych projektów miękkich i inwestycyjnych.

 6. Współpraca z organizacjami lokalnymi, regionalnymi i zagranicznymi w zakresie inicjowania i opracowywania wspólnych projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych.

 7. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przygotowywania projektów finansowanych ze środków pomocowych.

 8. Przygotowywanie dokumentacji związanej z aplikowaniem i pomoc jednostkom organizacyjnym gminy i organizacjom pozarządowym przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych.

 9. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z aplikowaniem, rozliczanie i promowanie oraz sprawozdawczość projektów w trakcie realizacji oraz sprawozdawczość i monitoring w okresie trwałości projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w gminie.

 10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych (programów rozwoju lokalnego) i dokumentów planowania przestrzennego.

 11. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania budżetu i wieloletniego planu finansowego Gminy Miejskiej Kowary.

 12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru organizacyjnego oraz merytorycznego nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach ds. funduszy pomocowych i rozwoju.

 13. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

 14. Zastępowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w czasie jego nieobecności.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2015-08-07 09:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:57:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310