Przedmiot działalności i kompetencje

Miejska Biblioteka Publiczna jest główną Biblioteką Gminy Miejskiej Kowary. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom, służy rozwijaniu i upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Biblioteka działa również w celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

 1. Do najważniejszych działań biblioteki należy:

 • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, a także dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy oraz gospodarczy.

 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej.

 • Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.

 • Organizowanie czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, osób starszych oraz chorych i niepełnosprawnych.

 • Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych.

 • Zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

 • Udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym zakresie z innymi bibliotekami, ośrodkami informacji, archiwami oraz innymi instytucjami kultury.

 • Kształtowanie struktury zbiorów stosownie do potrzeb czytelniczych poprzez systematyczny zakup i selekcję materiałów bibliotecznych.

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 • Doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

 • Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego.

 1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu.Program działania

Autor: Danuta Bunij

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 09:08:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-04-14 08:52:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki