☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr - 2006 rok (kadencja 2002-2006)

Uchwały kadencji Rady Miejskiej 2002-2006 w 2006 roku:

L.p.

 

Data podjęcia

 

Numer uchwały

 

Przedmiot uchwały
w sprawie:

 

1

13.02.2006 

XLI/225/06

Likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Kowarach (treść)

2

13.02.2006

XLI/226/06

Uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez gminę Kowary w roku 2006 (treść)

3

13.02.2006

XLI/227/06

Zmian granic obwodów szkół w planie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjow w Kowarach (treść)

4

13.02.2006

XLI/228/06

Wystąpienia z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o zwiększenie liczby etatów w Policji poprzez zatrudnienie dwóch policjantów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Kowarach (treść)

5

13.02.2006

XLI/229/06

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Kowary (treść)

6

13.02.2006

XLI/230/06

Zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (treść)

7

13.02.2006

XLI/231/06

Zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (treść)

8

13.02.2006

XLI/232/06

Uchylenia uchwały Nr XXXVI/197/05 Rady miejskiej w Kowarach z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie zbycia n ieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

9

13.02.2006

XLI/233/06

Uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary

10

13.02.2006

XLI/234/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

12

02.03.2006

XLIII/235/06

Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki pod nazwą Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu (treść)

13

27.03.2006

XLIV/236/06

Zmiany uchwały nr XL/220/05 Rady miejskiej w kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r., w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Kowarach w 2006 roku". (treść)

14

27.03.2006

XLIV/237/06

Przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2006" (treść)

15

27.03.2006

XLIV/238/06

Zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary (treść)

16

27.03.2006

XLIV/239/06

Zmieniającą uchwałę nr XXXIX/157/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 stycznia 2005 r., w sprawie przystąpienia gminy Kowary do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Karkonowski System Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Bukowcu, tworzonej przez gminy Związku Gmin Karkonoskich oraz Związek Gmin Karkonoskich (treść)

17

27.03.2006

XLIV/240/06

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (treść)

18

27.03.2006

XLIV/241/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

19

27.04.2006

XLV/242/06

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2006 - 2010 (treść)

20

27.04.2006

XLV/243/06

Wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 39,50% w nieruchomości polożonej w Kowarach przy ul. Kościuszki 14a stanowiącego własność gminy Kowary (treść)

21

27.04.2006

XLV/244/06

Zmiany uchwały nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitewgo zwoleninia od oplat i trybu ich pobierania (treść)

22

27.04.2006

XLV/245/06

Rozpatrzenia skargi Pani Janiny Kassjan na czynności Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach (treść)

23

27.04.2006

XLV/246/06

Rozpatrzenia skargi Pani Janiny Kassjan na czynności burmistrza Miasta Kowary (treść)

24

27.04.2006

XLV/247/06

Rozpoatrzenia skargi Pani Bronisławy Adamowicz na czynności Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach (treść)

25

27.04.2006

XLV/248/06

Rozpoatrzenia skargi Pani Bronisławy Adamowicz na czynności Burmistrza Miasta Kowary (treść)

26

27.04.2006

XLV/249/06

Rozpatrzenia skargi Pani Alicji Wieczorek na czynności Burmistrza Miasta Kowary (treść)

27

27.04.2006

XLV/250/06

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok (treść)

28

27.04.2006

XLV/251/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

29

22.05.2006

XLVI/252/06

Zmiany "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2006 rok" (treść)

30

22.05.2006

XLVI/253/06

Rozpatrzenia skargi Pana Marcina Mikuckiego na czynności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

31

22.05.2006

XLVI/254/06

Rozpatrzenia skargi Pana Marcina Mikuckiego na czynności Burmistrza Miasta Kowary (treść)

32

22.05.2006

XLVI/255/06

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 52 (treść)

33

22.05.2006

XLVI/256/06

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

34

22.05.2006

XLVI/257/06

Wniesienia Spółki Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kowarach Spółka z o.o. aportem do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu (treść)

35

22.05.2006

XLVI/258/06

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze (treść)

36

22.05.2006

XLVI/259/06

Udzielenia z budżetu miasta Kowary dotacji na zadania zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (treść)

37

22.05.2006

XLVI/260/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

38

22.05.2006

XLVI/261/06

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

39

29.06.2006

XLVII/262/06

Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kowary (treść)

40

29.06.2006

XLVII/263/06

Zmian gminnego Programu Ochrony Środowiska (treść)

41

29.06.2006

XLVII/264/06

Przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

42

29.06.2006

XLVII/265/06

Nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Kowarach (treść)

43

29.06.2006

XLVII/266/06

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w 2006 roku (treść)

44

29.06.2006

XLVII/267/06

Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji (treść

45

29.06.2006

XLVII/268/06

Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/198/01 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z usług świadczonych przez Przedszkole Publiczne w zakresie opieki i wychowania dzieci (treść)

46

29.06.2006

XLVII/269/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

47

01.08.2006

XLVIII/270/06

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna B (treść, załącznik1)

48

01.08.2006

XLVIII/271/06

Uchylenia uchwały Nr XLVII/267/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji (treść)

49

01.08.2006

XLVIII/272/06

Zmian w budżecie miasta Kowary (treść)

50

01.08.2006

XLVIII/273/06

Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie miasta Kowary (treść)

51

05.10.2006

XLIX/274/06

Zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (treść)

52

05.10.2006

XLIX/275/06

Nadania nowowybudowanej ulicy Władysława II Jagielończyka w Kowarach (treść)

53

05.10.2006

XLIX/276/06

Zmieniająca Uchwałę nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary (treść)

54

05.10.2006

XLIX/277/06

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

55

26.10.2006

L/278/06

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze (treść, załączniki nr 1/2, załącznik nr 3)

56

26.10.2006

L/279/06

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D. (treść, załącznik nr 1)

57

26.10.2006

L/280/06

Ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2007 rok (treść)

58

26.10.2006

L/281/06

Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (treść)

59

26.10.2006

L/282/06

Zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty (treść)

60

26.10.2006

L/283/06

Zmian w budżęcie miasta na 2006 rok (treść)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:42:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2012-04-26 12:00:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871